Ciele MY SME LES pre záchranu vzácnych slovenských lesov

DLHODOBÉ CIELE PRE LES

Dnes je na Slovensku prísne chránených len 1,8 % územia. Ako vidíme na príklade rozsiahlej ťažby v národných parkoch, nie je to dosť pre zabezpečenie ochrany biologickej rozmanitosti, ale aj ďalších funkcií lesov dôležitých aj pre človeka. Preto chceme docieliť a požadujeme, aby:

1. výmera prísne chránených území bez zásahov človeka dosiahla aspoň 5 % z výmery Slovenska.

2. národné parky spĺňali medzinárodné štandardy IUCN a postupne zväčšili bezzásahovú zónu na 75 % ich celkovej výmery.

Keďže 75-percentný podiel bezzásahovej zóny sa dá dosiahnuť dvomi spôsobmi – reálnym zväčšením chránených zón alebo zmenšením národných parkov – je dôležitá aj podmienka 5 % výmery Slovenska. Ak by sa hranice národných parkov zmenšili, museli by sa tie prísne chránené územia vytvoriť aj inde. V prípade, že sa rozloha národných parkov nezmení, je možné dosiahnuť 5 % bezzásahových lokalít takmer výlučne v území národných parkov (tie dnes zaberajú približne 6,5 % z výmery SR). Skutočná ochrana lesov si bude vyžadovať systémové reformy. Ak by mali napríklad národné parky splniť medzinárodné kritériá, bude potrebné meniť lesnícku aj ochranársku legislatívu, dať národným parkom vyššie kompetencie aj právomoci spravovať pozemky, vyriešiť vlastnícke vzťahy, zosúladiť ochranu prírody s rozvojom regiónov a podobne. Tento proces môže aj pri dobrej vôli trvať niekoľko rokov.

PRVÉ DÔLEŽITÉ KROKY PRE LES

Požadujeme zachrániť najcennejšie lokality prostriedkami, ktoré máme k dispozícii už dnes.

1. Vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska

Na Slovensku existujú desiatky fragmentov veľmi zachovalých a hodnotných lesov, ktoré môžeme nazvať pralesy. Nachádza sa v nich ohromná rozmanitosť druhov, aké v hospodárskych lesoch nenájdeme. Napriek tomu je časť týchto lesov stále bez potrebnej legislatívnej ochrany a dochádza k ich likvidácii ťažbou dreva. Preto organizácie WWF International a občianske združenie Prales vypracovali návrh na vyhlásenie prírodnej rezervácie Pralesy Slovenska. Táto rezervácia by zabezpečila ochranu 82 najcennejších lokalít v rôznych pohoriach Slovenska spoločne na ploche viac ako 7 000 hektárov a jej vyhlásenie je v kompetencii VLÁDY SR.

2. Ochrana biotopov tetrova hlucháňa

Tetrov hlucháň je druh viazaný na prirodzené horské a zmiešané lesy. Dalo by sa povedať, že sa vyskytuje tam, kde je les v poriadku a hlucháň je symbolom vzácnych lesov. Za posledných 10 rokov klesol počet hlucháňov na Slovensku o 40%, čo svedčí o poklese výmery prirodzených lesov. Ak chceme zabezpečiť prežitie hlucháňov, musíme sa postarať aj o ich prostredie. Tým zachránime nie len hlucháne, ale aj množstvo ďalších druhov, ktoré pre svoj život potrebujú prirodzené lesy. Dnes je dobre chránená len približne 1/4 lesov, v ktorých sa hlucháne vyskytujú. Ochrana biotopov sa dá dosiahnuť cez rozhodnutia obvodných úradov životného prostredia, ktoré môžu zakázať ťažbu na lokalitách výskytu tetrova hlucháňa. Mimovládne organizácie, najmä LZ VLK a OZ Prales na tom intenzívne pracujú.

PRVÝ MALÝ ÚSPECH

Stretli sme sa s ministrom životného prostredia a tešíme sa, že sa nejaké veci aj vďaka záujmu verejnosti a iniciatíve My sme les pohli. Možno sa podarí zachrániť tisícky hektárov vzácnych lesov, ktorých symbolom je ohrozený tetrov hlucháň.

1) MŽP poslalo dotknutým obvodným úradom usmernenie, podľa ktorého by mali zastaviť ťažbu v lokalitách výskytu tetrova hlucháňa.
2) Na základe toho začalo v TANAPe konanie o záchranu najväčšieho komplexu lesov s výskytom hlucháňa na celom území Slovenska (Orava).
3) Minister ŽP nám na osobnom stretnutí prisľúbil skoré schválenie Programu záchrany tetrova hlucháňa a teda ochrany ďalších vzácnych lesov.

Úspešné dotiahnutie týchto krokov budeme spoločne sledovať!!

AKTUÁLNA SITUÁCIA:

Schválenie Programu záchrany tetrova hlucháňa na ministerstve ŽP mešká. Situácia začína byť kritická. Mnohé lokality výskytu hlucháňa stále nie sú chránené a je možné, že po roztopení snehu v nich začne prebiehať ťažba dreva. Správne konania, ktoré by mohli ťažbu zastaviť už prebiehajú, a aj ich výsledok závisí od tohto dokumentu. Podľa našich informácii je Program záchrany kompletne spracovaný a chýba len podpis. Minister by mal preto čo najskôr splniť sľub, ktorý nám dal. Vyzývame a sledujeme!

MY SME LES
Občianska iniciatíva
Sme ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa zastavila devastácia národných parkov a vzácnych lesov na Slovensku.
MY SME LES na facebooku
Podporte nás
Je nás už 71168
2024 © Všetky práva vyhradené. My sme les - občianska iniciatíva.
Ďakujeme režisérovi Jonášovi Karáskovi za kampaňové video My sme les.