ZACHOVAJME SI ŠTRBSKÉ PLESO! | Hromadná podpisová akcia

ZACHOVAJME SI ŠTRBSKÉ PLESO!

ZACHOVAJME SI ŠTRBSKÉ PLESO!

HROMADNÁ PODPISOVÁ AKCIA

HROMADNÁ PODPISOVÁ AKCIA

Zoznam podpisov (77290)

Aktualizácia 21.05.2020: Petícia pokračuje - veci sa začínajú hýbať a starosta obce Štrba po stretnutí s pánom ministrom Budajom už začal ustupovať od svojich zámerov. Veríme, že je to aj vďaka občianskej angažovanosti a vašim podpisom. No situácia nie je zďaleka taká, ako ju prezentuje pán minister. "Žiadne lanovky, či nové zjazdovky" si obec vysvetľuje po svojom, ako je vidieť z obrázkov v tomto zdielanom článku od Hikemates. Našim zámerom je úplné zastavenie rozhodovania o tomto územnom pláne až do schválenia zonácie TANAPu. Preto naša petícia pokračuje ďalej,️ ďakujeme za jej šírenie.

Týmto sa my, občania Slovenskej republiky, ktorým záleží na ochrane prírodného prostredia ako aj na prírodných a kultúrnych hodnotách tejto krajiny, pridávame k výzve ministra životného prostredia Jána Budaja adresovanej starostovi obce Štrba, poslancom obecného zastupiteľstva obce Štrba ako aj prednostovi Okresného úradu Poprad a jeho pracovníkom, aby odložili svoje rozhodovanie o zmene územného plánu obce Štrba až do momentu, dokedy nebude schválená zonácia, a s tým súvisiaci “program starostlivosti” nášho najstaršieho národného parku - Tatranského národného parku (TANAP).

Zmeny a doplnky Územného plánu obce Štrba č.č. 2/2020 prinášajú zmeny aj v lokalite Štrbské Pleso, kde je riešená ďalšia rekreačná výstavba. Investorom je samotná obec Štrba alebo iní investori a občania podľa doručených žiadostí, ktoré obec akceptovala. Ide o 21 zámerov a z toho 11 zámerov na plochách vedených ako les a 2 zámery na pozemkoch vedených ako lesy a pasienky. Týkajú sa výstavby apartmánových domov, nájomného bytového domu, hotelových parkovísk, dopravného zariadenia k objektu Helios a do športového areálu Areálu snov naprieč osadou, 4-podlažného parkovacieho domu medzi terajším centrálnym parkoviskom a Heliosom pre 450 áut, nového vodojemu blízko zjazdovky Interski atď.

Pôvodne navrhované zmeny a zmeny po revízii doplnkov územného plánu. (c) Hikemates

Osada Štrbské Pleso je súčasťou obce Štrba a leží na území TANAPu s 3. stupňom územnej ochrany, pričom jeho zastavané územie je v dotyku s chránenými územiami v 4. aj 5. stupni územnej ochrany. Program starostlivosti a zonácia Tatranského národného parku, ktorý je zároveň súčasťou Biosférickej rezervácie TATRY vyhlásenej UNESCO programom “Človek a biosféra”, súčasťou Územia európskeho významu Tatry (SKUEV0307) a tým pádom aj biocentrom nadregionálneho významu, sú nevyhnutným predpokladom pre učenie limitov únosnosti a návštevnosti rekreačných lokalít v národnom parku s ohľadom na hlavnú zásadu nadradeného Územného plánu VÚC Prešovského samosprávneho kraja 1 “Rešpektovať prioritu prírodného prostredia ako nevyhnutnej podmienky optimálneho fungovania rozvoja cestovného ruchu, ktorý sa v rozhodujúcej miere viaže na prírodné a krajinné prostredie. Podporovať aktivity súvisiace so starostlivosťou o krajinu a s aktívnym spôsobom jej ochrany.” Nadradený územný plán tiež hovorí, že je potrebné “Zvyšovať kvalitu existujúcich stredísk cestovného ruchu na území Tatranského národného parku, Národného parku Nízke Tatry, Národného parku Poloniny, Národného parku Slovenský raj, Pieninského národného parku, ich ochranných pásiem a na území chránených krajinných oblastí Vihorlat a Východné Karpaty bez ich výrazného plošného rozširovania s dôrazom na limity únosnosti územia. Chránené územie národnej siete a územia sústavy NATURA 2000 prednostne využívať na prírodný turizmus, letnú poznávaciu turistiku a v nadväznosti na terénne danosti územia v prípustnej miere pre zimné športy a letné vodné športy, len ak sú tieto aktivity v súlade s dokumentmi starostlivosti o tieto územia.”

Predmetom Zmien a doplnkov (ZaD) č. 2/2020 je významná zmena krajinného rázu Štrbského Plesa ako aj zásah do územia chráneného európskou legislatívou. Zahŕňa výraznú plošnú zástavbu nového centra Štrbského Plesa na Mlynických lúkach vo vlastníctve Urbáru Štrba prenajatého na 75 rokov súkromnej spoločnosti. Ide o lúky lemujúce cestu k skokanským mostíkom a hotelu FIS.

Okolo novovytvoreného námestia by mali vzniknúť obchody, kaviarne, požičovne lyží a ďalšie doplnkové služby vrátane apartmánových domov. V bezprostrednej vzdialenosti od tejto zástavby má tiež vyrásť 4-podlažný parkovací dom, kde je investorom samotná obec Štrba. V blízkosti tejto zástavby sa pritom nachádza na ploche 3200 m2 významná prírodná pamiatka Rašelinisko, ktorá tvorí cenný mokraďový biotop. V ZaD je uvedená aj výstavba 8-miestnej kabínkovej lanovky od stanice cez areál Heliosu a do areálu FIS doplnená o krátku zjazdovku s 850 m vlekom pri Heliose. V ZaD je riešená aj približovacia 4-sedačková lanovka “Andelova” s kapacitou 1000 osôb za hodinu vedená z priestoru od záchytného parkoviska, autobusovej a železničnej stanice k Heliosu. Navrhované lanové zariadenia naprieč osadou významne zmení ráz krajiny a obmedzí panoramatické výhľady na dominantné tatranské končiare Vysokú, Ostrvu, Končistú a Patriu, ktoré podobne ako plesá majú byť dominantným krajinotvorným prvkom v území a primárnym dôvodom návštevnosti.

Petíciu vyhlasuje:

Viac o Zmenách a doplnkoch č.2/2020 Územného plánu obce Štrba nájdete na úradnej tabuli obce úradnej tabuli obce. Pripomienky je možné podávať do 17. júla 2020.

1 Územný plán Prešovského samosprávneho kraja, schválený uznesením Zastupiteľstva Prešovského samosprávneho kraja č. 268/2019 zo dňa 26.8.2019, ktorého záväzná časť bola vyhlásená VZN PSK č. 77/2019 s účinnosťou od 6.10.2019.

Za zachovanie Štrbského Plesa je nás už 77290

Zoznam podpisov

Aj ja som za zachovanie Štrbského Plesa!

MY SME LES - občianska iniciatíva

Sme ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa zastavila devastácia národných parkov a vzácnych lesov na Slovensku.

info@mysmeles.sk

My sme les na Facebooku

My sme les na Instagrame