VOĽBY 2023 - ZHRNUTIE MY SME LES

 VOĽBY 2023 - ZHRNUTIE MY SME LES

Voľby sú najväčší sviatok demokracie. Paradoxne, voliť môžeme aj tak, že si vyberieme smerovanie od demokracie k autokracii, čím sa my ako občania dobudúcna oberáme o možnosť ovplyvňovať veci verejné. Naše práva dobrovoľne odovzdávame do rúk úzkej elity, ktorá túto možnosť väčšinou s radosťou zneužije proti nepohodlným skupinám. Kto sa v tejto skupine ocitne je niekedy veľmi ťažko vypočítateľné. 

Ochrana prírody je jednou z dôležitých tém, ktoré by sme mali pri voľbách zvažovať, keďže naše prežitie aj ekonomika spoločnosti sú priamo závislé na zdraví ekosystémov. A tie v súčasnosti zažívajú takpovediac predkolapsové stavy. Napriek tomu si myslíme, že v týchto kľúčových voľbách by malo byť úplne najpodstatnejším kritériom pri rozhodovaní zachovanie demokracie. Korupcia, populizmus, šírenie nenávisti a sympatizovanie s nedemokratickými režimami by mali byť pre nás varovnými signálmi, že tá-ktorá strana nie je v poriadku. Myslíme si, že na to, aby sme vyriešili pálčivé problémy dneška (vrátane klimatickej krízy a krízy biodiverzity) potrebujeme predovšetkým slobodnú spoločnosť, kde sa netrestá za názory či príslušnosť k nejakej skupine a kde každý názor má možnosť obhájiť sa či pohorieť v poctivej diskusii.  

Rozhodli sme sa teda priniesť krátke zhodnotenie politických strán vo vzťahu k ochrane prírody, no i k hodnotám demokracie. Zhodou okolností je ich rozdelenie na voliteľné a nevoliteľné pri obidvoch kritériách veľmi podobné. Profil každej strany, ktorý nižšie uvádzame, sa skladá z dvoch častí: 1. naše krátke subjektívne hodnotenie strany a ich doterajšej práce pre ochranu prírody (resp. proti nej) a 2. ich odpovede na naše tri otázky (v prípade, že zareagovali). Tieto tri otázky samozrejme nepokrývajú ani zďaleka problematiku ochrany prírody u nás, môžu ale slúžiť aspoň ako reprezentatívna vzorka názorov. Nechceme propagovať žiadnu konkrétnu stranu, preto sme zvolili rozdelenie kandidujúcich strán do dvoch širších skupín. Uvádzame iba strany, ktoré podľa prieskumov majú reálnu šancu dosiahnuť aspoň 5% hlasov. Ďalšie informácie o väčšine kandidujúcich strán, resp. ich materských strán sa môžete dočítať aj v našom zhrnutí spísanom pred predchádzajúcimi parlamentnými voľbami (2020). Odporúčame aj analýzu programov strán, ktorú spracovala iniciatíva Klíma ťa potrebuje. Okrem toho Denník N pripravil aj zhrnutie programov politických strán vo vzťahu k ochrane prírody a špeciálne k lesom. 

Naše otázky:

  1. Aké plusy a mínusy vidíte v prebiehajúcej reforme národných parkov? Aké ďalšie kroky v tomto smere by ste chceli podniknúť? 
  2. Akým spôsobom by ste chceli riešiť problematiku medveďa hnedého?
  3. Čo si myslíte o úlohe ochrany prírody v súvislosti s globálnou klimatickou krízou a krízou biodiverzity? 

PROGRESÍVNE SLOVENSKO

PROGRESÍVNE SLOVENSKO

Naše subjektívne hodnotenie:

S demokratickými hodnotami nemajú problém a v oblasti ochrany prírody a boja s klimatickou zmenou sa ich predstavitelia angažujú dlhodobo. Mnohí aj pred vstupom do politiky, čo pridáva ich snaženiu na uveriteľnosti. Docent ekológie Michal Wiezik, ktorého majú na kandidátke, je na jednej strane vedec, na druhej strane človek, ktorý rozumie aj praktickým aspektom ochrany prírody. V neposlednom rade svoje názory a schopnosť presadiť ich už roky ukazuje v Bruseli ako europoslanec. V strane sú však aj ďalší ľudia so silnou zelenou agendou ako Tamara Stohlová a Michal Sabo. Téma v strane patrí medzi nosné a nie je len narýchlo nachystanou pozlátkou v štýle “aby niečo bolo”.

Odpovede na otázky:

Aké plusy a mínusy vidíte v prebiehajúcej reforme národných parkov? Aké ďalšie kroky v tomto smere by ste chceli podniknúť?

Za hlavný plus považujeme, že reforma národných parkov začala. Celý legislatívny proces sme pozorne sledovali, a hoci sme mali isté výhrady k jeho forme a obsahu, ale v podstate súhlasíme s jeho spustením. Zatiaľ však vidíme, že vývoj do veľkej miery zamrzol na formálnej úrovni a je nedostatočne implementovaný do praxe - najmä v spojitosti s napojením na regionálny rozvoj. Práve ten považujeme za kľúčový pre akceptovanie myšlienky reformovaných národných parkov zo strany širokej verejnosti, ale aj dotknutých regiónov, ktoré benefity reformy zatiaľ nepocítili.

Z politického hľadiska preto cielime na dôsledné implementovanie reformy národných parkov do praxe. To bude okrem iného vyžadovať, aby sa národné parky stali orgánmi štátnej správy, vytvorenie správnej rady NP, a vytvorenie Fondu Ochrany prírody ako programu Envirofondu, ktorého úlohou bude financovať nákup, resp. dlhodobý nájom a iné dlhodobé zabezpečenie zmluvnej starostlivosti pre pozemky určené pre ochranu prírody.

Akým spôsobom by ste chceli riešiť problematiku medveďa hnedého?

Všetky nástroje na trvalý manažment populácie medveďa hnedého máme k dispozícii v rámci národnej a európskej legislatívy. Vnímame však, že zlyháva ich implementácia, čo je, mimochodom, celoeurópsky problém. Riešenie vidíme v posilnení výkonu zásahových tímov, ktoré je potrebné zriadiť pod každým národným parkom, posilnenie práce s verejnosťou a dôsledné predchádzanie vzniku škôd vrátane adekvátneho a promptného odškodňovania poškodených. Na slovenskú prírodu môžeme byť právom hrdí. Namiesto zneužívania témy na predvolebnú kampaň by sme mali hľadať priestor a možnosti zachovania prírody vrátane medveďa hnedého, ktorý je jej prirodzenou súčasťou.

Čo si myslíte o úlohe ochrany prírody v súvislosti s globálnou klimatickou krízou a krízou biodiverzity?

Ochrana prírody je kľúčovým predpokladom zvládnutia týchto kríz, považujeme ju preto za nevyhnutnosť. Zároveň akcentujeme jedinečný potenciál, ktorý má ochrana prírody pre rozvoj regiónov na báze prírodného turizmu, jedinečnosti a lukratívnosti slovenskej prírody. V modernej spoločnosti musí byť koherentnou súčasťou verejných politík.

DEMOKRATI

DEMOKRATI

Naše subjektívne hodnotenie:

O vzťahu strany Demokrati k demokracii nemáme pochybnosti. Kriticky sa dá vnímať to, že ide pôvodne o ľudí z kandidátky OĽANO Igora Matoviča, ktorí od neho odišli až po príliš dlhom čase. Na druhej strane, viacerým ľuďom z kandidátky Demokratov vďačíme za pomerne významný posun v ochrane prírody - aj vďaka ich nominantom na Ministerstve životného prostredia boli vyhlásené viaceré (aj veľké) rezervácie, vrátane rezervácie Pralesy Slovenska a taktiež bola začatá reforma národných parkov. To všetko napriek neustálym protitlakom od opozície a často dokonca aj od koaličného partnera (SME RODINA). Otázne sú konkrétnosti v legislatívnom postupe aj v implementácií reformy. Napriek tomu, že nie všetko prebiehalo a prebieha ideálne, veľká zásluha ľudí z tejto kandidátky sa nedá uprieť. Konkrétne by sme odporúčali krúžkovať kandidátov Michala Kiču, Juraja Smatanu a Jaromíra Šíbla, s istými výhradami aj Jána Budaja. 

Odpovede na otázky:

Aké plusy a mínusy vidíte v prebiehajúcej reforme národných parkov? Aké ďalšie kroky v tomto smere by ste chceli podniknúť?

Reformu národných parkov sme začali a sme pripravení ju aj dokončiť. Reforma ako pozitívum prináša lepšiu ochranu najcennejších území, ktorá je dôležitá najmä pre zastavenie úbytku lesov, zníženie komerčnej ťažby, zabránenie vymieraniu druhov, podporu udržateľného hospodárenia v lesoch a rozvoju prirodzených procesov v prírode bez zásahu človeka alebo prírode blízkych spôsoboch obhospodarovania lesov. Lesy v národných parkoch budú kľúčové pre zvládnutie najväčšieho problému 21. storočia na Slovensku, a to sucha, keďže podporíme ich vodozádržnú funkciu. Reforma napomáha transformácii regiónov, ktoré boli doteraz jednostranne zamerané najmä na využívanie prírodného bohatstva bez priameho prospechu pre obyvateľov žijúcich v bezprostrednom okolí národných parkov. Rozvoj cestovného ruchu a prírode blízkeho turizmu predstavuje pre rozvoj regiónov skutočnú alternatívu, čo potvrdzujú aj príklady z okolitých štátov, ktoré sa k tomuto kroku odhodlali dávno pred nami. Ako plus vnímame ďalej podporné investície z Plánu obnovy pre rozvoj turistického ruchu spojeného so spoznávaním prírody, ktoré napomáhajú transformácii národných parkov Poloniny a Muránska planina. Chceli by sme presadiť vyhlásenie Národného parku Podunajsko. Mínusom reformy je jej zneužitie zo strany extrémistických politikov, ktorí nedokážu regiónom ponúknuť žiadnu skutočnú alternatívu rozvoja, a preto sa uchyľujú k šíreniu dezinformácií a snažia sa na odpore voči ochrane prírody získať podporu.

Akým spôsobom by ste chceli riešiť problematiku medveďa hnedého?

Budeme pokračovať v skutočných a efektívnych riešeniach, ktorými vytvoríme podmienky pre bezpečné spolužitie človeka s chránenými živočíchmi. Budeme pokračovať v komplexnom programe preventívnych opatrení, zlepšíme a zjednodušíme systém náhrad za škodu spôsobenú vlkom dravým a medveďom hnedým a podporíme opatrenia na reguláciu jedincov ohrozujúcich bezpečnosť a zdravie ľudí. Výrazne rozšírime kapacity Zásahového tímu pre medveďa hnedého. Budeme poskytovať benefity pre obce v dotyku s karpatskou divočinou. Ako príklad úspešného zvládnutia tejto výzvy uvádzame Vysoké Tatry. Tie sú miestom s výskytom jadrovej populácie medveďa, s enormnou návštevnosťou človeka a pritom s minimálnymi stretmi medzi človekom a medveďom. Nielen v blízkosti ľudských osídlení, ale aj vo voľnej prírode. Efektívna činnosť zásahového tímu spočíva nielen v eliminácii problémových jedincov. Ich primárnou úlohou je prevencia, spojená s trpezlivou a dlhodobou prácou s poľovníkmi, prevádzkovateľmi reštauračných zariadení, starostami, záhradkármi, včelármi. Práca nie na ochrane medveďa, ale na bezpečnosti ľudí. Regulačný odlov môže zvýšiť spoločenskú akceptovateľnosť ochrany medveďa hnedého, ale v žiadnom prípade nezabráni stretom medzi človekom a medveďom. Politikom, ktorí volajú len po tomto opatrení, na bezpečnosti človeka v skutočnosti nezáleží. Vo Vysokých Tatrách je pod kontrolou vnadenie a prikrmovanie. Nelákajú ním medvede k ľudským obydliam. Odpad v obciach v podhorí je zabezpečený aj vďaka našej vláde. A tie medvede, ktoré napriek opatreniam ohrozovali ľudí, boli usmrtené. Dáta hovoria za všetko: Mesto Vysoké Tatry, rok 2020: 202 hlásení, Mesto Vysoké Tatry, rok 2022: 18 hlásení. Chceme tento prístup opakovať aj na ostatných lokalitách.

Čo si myslíte o úlohe ochrany prírody v súvislosti s globálnou klimatickou krízou a krízou biodiverzity?

Klimatická kríza a kríza biodiverzity sú neoddeliteľné. Majú spoločnú príčinu, ktorou je aktivita človeka. Slovensko oplýva bohatou biodiverzitou, avšak niekedy až barbarsky pristupovalo k tomuto dedičstvu, čo je stále vidno najmä na lesných biotopoch a poľnohospodárskej pôde. Avšak len zdravá príroda je to, čo nás dokáže pred klimatickou katastrofou ochrániť. Čo musíme spraviť, aby nám bola príroda nezastupiteľným spojencom pri zvládaní klimatickej krízy? Lepšie ju chrániť tým, že:

- zrealizujeme obnovu a revitalizácie nevhodne upravených vodných tokov prírode blízkym spôsobom. Do roku 2027 najmenej na 100 km a pripravíme ďalších 500 km,

- výrazne znížime škody v dôsledku povodní a sucha, a to najmä pomocou prírode blízkych vodozádržných opatrení, programom obnovy prírody podporíme obnovu biotopov, najmä mokradí, alejí, remízok a významných krajinných prvkov, zmeníme pohľad na dreviny pri cestách a vodných tokoch tak, aby sa nemohli rúbať bez adekvátnej náhrady, budeme zmenšovať pôdne bloky, upraviť zásady orby, obnovovať mokrade, budovať krajinotvorné tak, aby minimálne desatina poľnohospodárskej pôdy slúžila ochrane biodiverzity a opeľovačov (ekopásy, úhory, zasakovacie pásy, medze, vetrolamy), lesy vo vlastníctve štátu budú plniť primárne ekosystémové služby. Pre neštátnych vlastníkov zavedieme finančnú podporu za dobrovoľné plnenie ekosystémových funkcií lesa, v bezzásahovom režime ponecháme 10 % lesov s prioritou vodozádržnej funkcie a ochrany biodiverzity a budeme podporovať prírode blízke hospodárenie v lesoch. Mokrade, prirodzené lesy a zdravá pôda nám pomôžu udržať život ako ho poznáme. Klimatickú krízu už nezvrátime, preto sa musíme pripraviť na zvládanie jej dôsledkov. Dobre chránená príroda, obnovené ekosystémy a uchránené tie zatiaľ neporušené sú kľúčové pre prežitie človeka a jeho rozvoj. Musíme však do pochopenia dôležitej úlohy ochrany prírody zapojiť aj miestne komunity.

SAS

SAS

Naše subjektívne hodnotenie:

Strana má síce jasný vzťah k demokratickým hodnotám, no názory v ochrane prírody sú niekedy zvláštne. Veľkú publicitu majú predovšetkým výroky predsedu strany Richarda Sulíka, ktoré spochybňujú závažnosť klimatickej zmeny a potrebu niečo s ňou robiť. Navyše, v kampani sa venoval aj boju proti zákazu spaľovacích motorov v osobných autách, ktorý presadila Európska únia. Zaznamenali sme aj značný nesúhlas s reformou národných parkov od poslankyne Jarmily Halgašovej, no nakoniec hlasovala za túto reformu. Napriek tomu sa v strane nájdu aj ľudia, ktorí pre prírodu niečo urobili. Predovšetkým by sme chceli dať do pozornosti pána Miroslava Martinku, ktorý sa stal známym vďaka incidentu, keď mu kvôli jeho nekompromisnému výkonu práce strážcu prírody niekto podpálil autá. Svoje zásluhy v ochrane prírody má aj Anna Zemanová.

Odpovede na otázky:

Aké plusy a mínusy vidíte v prebiehajúcej reforme národných parkov? Aké ďalšie kroky v tomto smere by ste chceli podniknúť?

Reforma NP je nevyhnutná pre ochranu prírody, rozvoj regiónov, dotknutých samospráv aj ekologického poľnohospodárstva. Mínusy sú škody v podobe nezvládnutej komunikácie ministerstva žp vo vzťahu k zmenám. Nedostatočné vysvetlenie a prezentovanie príležitostí ako aj možností financovania obhospodarovania podľa Programu starostlivosti cez neštátne subjekty.

Akým spôsobom by ste chceli riešiť problematiku medveďa hnedého?

Dôsledné dodržiavanie opatrení a postupov v schválenom dokumente Program starostlivosti o medveďa hnedého. Teda posilnenie činností a kompetencií pre zásahové tímy a sfunkčnenie regionálnych Komisií, ktoré majú právo zvolať samosprávy, hospodári či poľovníci a každoročne majú priestor riešiť problematické medvede ako aj dohliadať na realizáciu účinných opatrení vo vzťahu k chovateľom a včelárom.

Čo si myslíte o úlohe ochrany prírody v súvislosti s globálnou klimatickou krízou a krízou biodiverzity?

Kvalitné životné prostredie, zdravá krajina, ktorej základom je biodiverzita je kľúčom k efektívnemu zachytávaniu uhlíka v krajine, v lesoch, pôde.

KDH Kresťanskodemokratické hnutie

KDH

Naše subjektívne hodnotenie:

Strana bola tradične vnímaná ako stálica demokratického tábora, ktorá sa vždy vedela postaviť na správnu stranu dejín. Tento imidž v poslednom čase narušili neznášanlivé výroky predsedu strany a jedného z kandidátov (z kandidátky bol stiahnutý) voči LGBTQ+ komunite. V rámci programu vytvorili pre oblasť prírody Desatoro pre udržateľný rozvoj Slovenskej krajiny. V ňom hovoria aj o otvorení diskusie o rozsahu, forme a počte chránených území a národných parkov s cieľom chrániť a zvyšovať biodiverzitu. Ich cieľom je okrem iného vrátiť lesnícku prax k ochrane prírody. V roku 2021 verejne vystúpili proti novele zákona o národných parkoch. V prípade problematiky medveďa hnedého navrhovalo KDH zjednodušenie povoľovacieho procesu na odstrel a tiež stanovenie maximálnej veľkosti populácie, po ktorej prekročení by bolo možné medveďa loviť. Alojz Hlina - jediný aktívny v ochrane prírody od strany odišiel do OĽaNO (dnes SAS), v súčasnosti na kandidátke nemajú ľudí so silnou environmentálnou agendou. Pozitívne by sa dala vnímať ich aktivita, keď vysádzali za každého voliča v minulých parlamentných voľbách jeden strom (134 099). Podľa nimi zverejnených informácií nemalo ísť o vysádzanie smrekov na holoruboch, ako to často pri podobných akciách býva (a ktoré nepovažujeme za prínosnú činnosť). Nedostali sme sa však k zhodnoteniu úspešnosti celej akcie a tým pádom ju nevieme objektívne zhodnotiť.

Odpovede na otázky:

Na naše otázky strana neodpovedala.

SMER

SMER

Naše subjektívne hodnotenie:

Strana deklaruje zjavné antidemokratické postoje. Všetko nasvedčuje tomu, že predovšetkým ich zásluhou tu štát riadila skrytá štruktúra oligarchov, mafie, podplatených úradníkov a sudcov, z ktorých je dnes už viac ako 40 aj odsúdených. V minulosti keď boli pri moci ako najsilnejšia koaličná strana, boli spoluzodpovední za čistky v ochrane prírody, ktorých cieľom bolo ju predovšetkým oslabiť a znefunkčniť. Z veľkej časti sú zodpovední za zlé hospodárenie v lesoch spravovaných štátom, nie len v národných parkoch. Zároveň sa ich kandidát Richard Takáč zúčastňoval prerokovaní zonácie národných parkov s členom strany Republika Miroslavom Sujom.

Odpovede na otázky:

Na naše otázky strana neodpovedala.

REPUBLIKA

REPUBLIKA

Naše subjektívne hodnotenie:

Ďalšia strana, ktorá predstavuje priamu hrozbu pre demokraciu samotnú a rovnako aj pre ochranu prírody. Ich návrhy sú neodborné, populistické a tým pádom nefunkčné. Navyše, často využívajú ako nástroj šírenie dezinformácií. Aj pri téme národných parkov sa snažia klamstvami o zoštátňovaní súkromných pozemkov či ich vykupovaní pre mimovládky poštvať ľudí proti ochrane prírody. V téme ochrany prírody je najvýraznejším politikom strany Miroslav Suja, známy aj ako bývalý zamestnanec mafiánskeho bossa Mikuláša Černáka. Počas prerokúvania reformy národných parkov sa opakovane na verejnosti správal mimoriadne agresívne a dokonca sa pokúsil napadnúť štátneho tajomníka Ministerstva životného prostredia. Okrem toho si získal negatívnu publicitu aj vďaka svojmu veľmi neštandardnému doktorandskému štúdiu na Lesníckej fakulte vo Zvolene. Napriek tomu, že sa rád prezentuje ako odborník na lesníctvo, publikované zistenia ukazujú, že jeho prínos v tejto oblasti je minimálne veľmi otázny.

Odpovede na otázky:

Na naše otázky strana neodpovedala.

SNS

SNS

Naše subjektívne hodnotenie:

Strana je typická svojim obdivom voči nedemokratickému Putinovmu režimu. Okrem toho, spolu so SMEROM sa podieľali na vytvorení systému, ktorý nivočil naše národné parky. Dnes za SNS znovu kandiduje aj pani Gabriela Matečná, ktorá bola v tom čase ministerkou pôdohospodárstva SNS. Okrem toho sa na kandidátku pridali aj Štefan a Filip Kuffovci a Rudolf Huliak (pôvodne z ĽSNS). Za zmienku stojí aj fakt, že pán Huliak je napojený cez svojho brata na veľký biznis s drevom, čo do veľkej miery vysvetľuje jeho názory a aktivity proti ochrane prírody. Títo ľudia sa posledné roky držali na čele odboja proti národným parkom, pričom podobne ako zástupcovia Republiky, využívali na to často aj ťažké dezinformácie. Rovnako sa aj vďaka nim stala z medveďov na istý čas top téma predvolebnej kampane. Podarilo sa im opäť aj vďaka dezinformáciám a zbytočnému strašeniu vyvolať dojem, že medveď je najväčšou hrozbou pre slovenský vidiek, čo rozhodne nie je pravda. Strana v programe navrhuje zrušenie ministerstva životného prostredia.    

Odpovede na otázky:

Aké plusy a mínusy vidíte v prebiehajúcej reforme národných parkov? Aké ďalšie kroky v tomto smere by ste chceli podniknúť?

Budúca reforma národných parkov je nevyhnutná vzhľadom na zmeny, ktoré nastali minimálne vlastnícke ale hlavne prírodné, napríklad kalamity. Reforma, ktorá prebieha teraz podľa mňa žiadne plusy nemá. Aj v zahraničí - Švajčiarsko, Rakúsko, ktoré si často berieme za vzor sa pripravujú takéto reformy desiatky rokov. Predchádza tomu analýza, štúdia zrealizovateľnosti, zabezpečí sa finančné krytie a až potom sa robí reforma.

Tento proces sa robí v TANAPE ak sa nemýlim skoro 30 rokov a ešte sa neskončil a úplne iný prípad je Muránska planina , kde sa to robí úplne zle, narýchlo behom 2 rokov. Nekonzultuje sa dopad na región, samosprávy a ich daňový systém, neprihliada sa na stratu pracovných príležitostí pre domácich, dokonca vlastníkov dotknutých pozemkov, žiadne finančné krytie, viď nezabezpečenie chovu koní plemena Muránsky norik. Je to reforma pretláčaná nedemokraticky. Neexistuje široká spoločenská zhoda a podľa mňa bude zastavená. Okrem toho tam existuje množstvo podozrení na zlé hospodárenie. Drevo vyrúbané ochranármi na rozdiel od štátnych lesov nekončí u domácich spotrebiteľov ale sa vo veľkom vyváža do Poľska, viď zmluvy.

Akým spôsobom by ste chceli riešiť problematiku medveďa hnedého?

Počas krátkeho prechodného obdobia zintenzívniť odstraňovanie problematických jedincov zásahovým tímom. Následne vrátiť manažment veľkých šeliem medveďa aj vlka do rúk poľovníkov. Na základe vedeckých metód už konečne stanoviť skutočný  aj optimálny stav populácie veľkých šeliem a ním sa riadiť. Každý rok postup vyhodnotiť a zverejniť bez utajovania.

Čo si myslíte o úlohe ochrany prírody v súvislosti s globálnou klimatickou krízou a krízou biodiverzity?

Globálna klimatická kríza a kríza biodiverzity sú fakty, ktoré sa nedajú prehliadať a popierať. Na našom území nám hrozí najväčšie nebezpečenstvo od povodní a tam by sme smerovali naše snaženie. Odporúčame však neprepadať panike a nekriticky nepreberať všetky veci v zmysle Greendeal. Tým si môžeme nenávratne poškodiť ekonomiku a bez ekonomiky nebude ani ekológia.

HLAS

HLAS

Naše subjektívne hodnotenie:

Strana vznikla odštiepením zo SMER-u, čo hovorí samé za seba. Mnohí ľudia boli na vysokých funkciách počas vlád SMER-u, tým pádom sú spoluzodpovední za stav, do akého sa dostala naša ochrana prírody, špeciálne národné parky. Dnes za stranu kandiduje aj Peter Žiga, ktorý v minulosti dokázal byť zároveň ministrom životného prostredia a najväčším obchodníkom s drevom na Slovensku. Dnes obvinený z podplácania. Strana sa s ním na verejnosti veľmi nechváli, ale je na 11. mieste kandidátky, čo naznačuje, že v strane má silné slovo.

Odpovede na otázky:

Na naše otázky strana neodpovedala.

SME RODINA

SME RODINA

Naše subjektívne hodnotenie:

Strana predstavuje zvláštny mix názorov a postojov, ktoré do veľkej miery zahmlievajú vzťah SME RODINA k demokracii. V ochrane prírody zohrali v posledných rokoch výrazne negatívnu rolu, keď predseda hnutia Boris Kollár naskočil na vlnu dezinformácií a po boku fašistov a konšpirátorov bojoval proti reforme národných parkov. Dokonca s nimi usporiadal tlačovku, zatiaľ čo zhromaždenie s reprezentantmi desiatok ochranárskych organizácií, vzdelávacích aj vedeckých inštitúcií pred NR SR bolo odignorované. Ochranárov (vrátane nás) nazýval v médiách ekoteroristami. Nakoniec sa mu podarilo aj docieliť výrazné oklieštenie a čiastočné znefunkčnenie reformy, ktoré dodnes negatívne ovplyvňuje celý proces. V nedávnej minulosti sme sa aj my pridali k protestnému zhromaždeniu proti novele stavebného zákona z dielne SME RODINA, ktorý bol napokon nanešťastie schválený a bude mať výrazne negatívny dopad na výstavbu v chránených územiach. Podnikanie Borisa Kollára v cestovnom ruchu (lyžiarske strediská, lanovky) z veľkej časti vysvetľuje jeho motiváciu oslabovať ochranu prírody.

Odpovede na otázky:

Aké plusy a mínusy vidíte v prebiehajúcej reforme národných parkov? Aké ďalšie kroky v tomto smere by ste chceli podniknúť?

Zásadným problémom prebiehajúcej reformy NP je netransparentnosť celého procesu a porušovanie základných legislatívnych predpisov : Ústava SR, zákon 543/2002, Smernica Rady 92/43 EHS. Hnutie SME RODINA je jednoznačne za ochranu prírody a krajiny a napĺňanie medzinárodne dohodnutých klimatických cieľov. Plusom reformy je vznik Správ národných parkov a Rady NP. Avšak tieto inštitúty neplnia svoje poslanie a ciele. Správy NP absolútne nerešpektujú článku 2, ods.3 Smernice Rady 92/43 EHS, kde sa uvádza „Opatrenia prijaté podľa tejto smernice berú do úvahy hospodárske, sociálne a kultúrne a regionálne a miestne charakteristiky. V tejto oblasti je veľa možností poučiť sa z vyspelého zahraničia a ich dlhodobých skúseností v tejto oblasti. Preto je na základe uvedeného nevyhnutnosťou v prvom kroku bolo potrebné vykonať inventúru chránených území prostredníctvom zonácie národných parkov a až potom realizovať presun správy pozemkov pod MŽP SR. Týmto krokom by sa zamedzilo presunom do správy NP pozemkov, ktoré nemajú také hodnoty a jedinečnosť, aby sa nachádzali v národných parkoch Rozsiahlym problémom je nefunkčnosť Rady NP, ktorých zloženie nezodpovedá charakteristike oblasti a povahe činnosti v danom regióne a absolútne sa nepodieľajú na príprave a schvaľovaní zonácii NP. Zásadným problémom, hlavne pri zonáciach je absolútne nerešpektovanie názor a stanovísk dotknutých občanov, samospráv a podnikateľských subjektov v zóne NP. Preto budeme trvať na prehodnotení celého procesu zonácii v zmysle Ústavy, národnej a európskej legislatívy.

Akým spôsobom by ste chceli riešiť problematiku medveďa hnedého?

V prvom rade je potrebné objektívne stanoviť počty jedincov medveďa hnedého. V rámci starostlivosti o medveďa hnedého je potrebné urobiť manažmentové opatrenia v zmysle

platnej národnej a európskej legislatívy tak, ako to robia aj ostatné štáty EÚ. Nie sme za plošnú reguláciu na celom území SR, ale sme za manažovanie jeho výskytov a stavov v oblastiach, ktoré nie sú prirodzených teritórium pre medveďa. Príkladom by mohli byť niektoré environmentálne zodpovedné štáty EÚ. Čo sa týka regulácie počtov, tak vychádzať by sa malo z reality dnešných dní a nezapájať problém medveďa do ideologičkine celého procesu. Navrhujeme presunúť medveďa z Prílohe 4 do Prílohe 5 Smernice o biotopoch a ro regulácie stavov aktívne zapájať zásahový tým a miestne poľovné združenia na základy vydaného súhlasu zo strany MŽP.

Čo si myslíte o úlohe ochrany prírody v súvislosti s globálnou klimatickou krízou a krízou biodiverzity?

V prírode je nevyhnutné vytvoriť rovnováhu medzi produkciou a spotrebou v rámci emisií a dosiahnuť klimatickú neutralitu. V oblasti spotreby emisii je nevyhnutné urobiť opatrenia na zvýšený záchyt emisných plynov a hlavne CO 2 a v oblasti produkcie urobiť všetky možné a hlavne efektívne a dostupné opatrenia na zníženie ich produkcie. Najlepším klimatickým a environmentálnym opatrením pre biodiverzitu a ochranu pred klimatickými zmenami je zmena manažmentu krajiny a hlavne prechod od globálne ku lokálnej produkcii potravín a urobiť maximálne opatrenia na zadržanie vody v krajine. Je zásadnou chybou riešiť klimatickú zmenu zrušením manažmentu krajiny a riešiť to iba bez zásahom spojeným s výrazným obmedzení pohybu ľudí v prírode. Zavádzanie rôznych poplatkov a vstupného bez adekvátnej protihodnoty povedie iba k nechuti ľudí starať sa o krajinu a narastaniu odporu voči ochrancom prírody. Toto sa týka aj protiústavného zasahovania do vlastníckych a užívacích práv. V poľnohospodárstve sme za zmenšenie veľkosti monokultúr a podpory vytvárania protieróznych pásov s cieľom podporiť biodiverzitu, ale hlavne zvýšiť zachytávanie vody v krajine v mieste dopadu. Zlepšíme tým stav a kvalitu vodných cyklov a podporíme fotosyntézu, ako základný nástroj na reguláciu pomeru CO2 – O2 a N v ovzduší.

Zásadne nesúhlasíme s tým, aby sa z ochrany prírody stal biznis pre úzku skupinu vyvolených na úkor tých, ktorí v krajine žijú, starajú sa o ňu, pracujú tam, vychovávajú tam svoje rodiny, dbajú o svoj majetok prírode blízkym spôsobom a preto v žiadnom prípade NESÚHLAIM S TYM, aby títo ľudia prežili svoj život v rezervácii bez možnosti si uplatniť svoje práva.

OĽANO

OĽANO

Naše subjektívne hodnotenie:

OĽANO sa v poslednom volebnom období preslávilo hlavnou úlohou vo vytváraní chaosu v našej krajine. Spochybňovaním odborníkov vo viacerých oblastiach pomohlo vytvoriť v spoločnosti nedôveru voči demokratickým inštitúciám a dopyt po silnej ruke nedemokratického režimu. Ľudia, ktorí sa zaslúžili o zlepšenie ochrany prírody už z OĽANO odišli do strany DEMOKRATI a momentálne v strane nemajú silné environmentálne založené krídlo.

Odpovede na otázky:

Aké plusy a mínusy vidíte v prebiehajúcej reforme národných parkov? Aké ďalšie kroky v tomto smere by ste chceli podniknúť?

Reforma národných parkov má mnoho plusov. Tým najvýznamnejším je ochrana vzácnej slovenskej prírody a unikátnych biotopov. Na Slovensku majú štyri národné parky schválenú zonáciu a je potrebné dokončiť zonácie aj v ostatných. Ďalšou výhodou je podpora cestovného ruchu, keďže v tomto roku len v Muránskej planine raketovo vzrástol počet turistov, čo môže priniesť do regiónu nové pracovné miesta.  Za mínus považujeme nedostatočné odkomunikovanie prínosov zonácie vo vzťahu k verejnosti, nakoľko sa šíria mnohé hoaxy a polopravdy, ktoré nemajú s realitou nič spoločné. 

Akým spôsobom by ste chceli riešiť problematiku medveďa hnedého?

Budeme naďalej podporovať, aby nad touto problematikou mala gesciu ochrana prírody a ministerstvo životného prostredia. Určite je v spolupráci s poľovníkmi potrebné systematickejšie eliminovať problémové medvede a najmä podporovať preventívne opatrenia. Viac ako odstránenie medveďov je dôležité intenzívne kontrolovanie vnadísk, keďže mnohé z nich nie sú v súlade so zákonom a nachádzajú sa príliš blízko pri obytných zónach.

Čo si myslíte o úlohe ochrany prírody v súvislosti s globálnou klimatickou krízou a krízou biodiverzity?

Ochrana prírody by mala mať oveľa významnejšie postavenie v spoločnosti a významnejšiu podporu od štátu ale aj od občanov. Aj prax z ostatných rokov potvrdila, že lepšia environmentálna výchova a osveta je potrebná na všetkých úrovniach. Vyššia ochrana prírody ide ruka v ruke so zlepšovaním klímy a s ochranou biodiverzity.

MY SME LES - občianska iniciatíva

Sme ľudia, ktorým záleží na tom, aby sa zastavila devastácia národných parkov a vzácnych lesov na Slovensku.

info@mysmeles.sk

My sme les na Facebooku

My sme les na Instagrame